มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฏและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   >  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 254 ลว. 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 254 ลว. 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
ผู้เข้าชม : 432
วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 มิ.ย. 2562 | 16:55 น.