อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องที่ นร๐๗๑๙.๒/ว๔ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตรกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตรกรรมไทย เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร๐๗๑๙.๒/ว๔ วันที่ประกาศ31 ต.ค. 2566 หน้า2 เข้าชม117 เลขที่ดาวน์โหลด72 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๓ เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๓ วันที่ประกาศ26 ต.ค. 2566 หน้า2 เข้าชม351 เลขที่ดาวน์โหลด246 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เลขที่หนังสือที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ วันที่ประกาศ03 ต.ค. 2566 หน้า1 เข้าชม215 เลขที่ดาวน์โหลด158 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๖๖ เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๖๖ วันที่ประกาศ28 ก.ย. 2566 หน้า2 เข้าชม401 เลขที่ดาวน์โหลด284 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ วันที่ประกาศ31 ส.ค. 2566 หน้า8 เข้าชม2359 เลขที่ดาวน์โหลด1608 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว ๑๔๓ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566 เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว ๑๔๓ วันที่ประกาศ04 ส.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม332 เลขที่ดาวน์โหลด157 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ วันที่ประกาศ25 ก.ค. 2566 หน้า1 เข้าชม782 เลขที่ดาวน์โหลด365 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๓ ลว ๗ ก.ค. ๖๖ เรื่อง รายงานการโอนเงินจัดสรรการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๓ วันที่ประกาศ12 ก.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม730 เลขที่ดาวน์โหลด398 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๒๘ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตรกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตรกรรมไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๒๘ วันที่ประกาศ05 ก.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม405 เลขที่ดาวน์โหลด148 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ ลว ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ วันที่ประกาศ20 มิ.ย. 2566 หน้า1 เข้าชม419 เลขที่ดาวน์โหลด231 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 396 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า