อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่211 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น เลขที่หนังสือนร 0728/ว 9 วันที่ประกาศ07 พ.ย. 2560 หน้า9 เข้าชม608 เลขที่ดาวน์โหลด398 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่212 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 6 วันที่ประกาศ30 ต.ค. 2560 หน้า5 เข้าชม409 เลขที่ดาวน์โหลด261 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่213 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 5 วันที่ประกาศ25 ต.ค. 2560 หน้า1 เข้าชม564 เลขที่ดาวน์โหลด288 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่214 ชื่อเรื่องเรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 4 วันที่ประกาศ24 ต.ค. 2560 หน้า0 เข้าชม819 เลขที่ดาวน์โหลด572 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่215 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 2 วันที่ประกาศ02 ต.ค. 2560 หน้า2 เข้าชม255 เลขที่ดาวน์โหลด252 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่216 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 1 วันที่ประกาศ02 ต.ค. 2560 หน้า0 เข้าชม228 เลขที่ดาวน์โหลด349 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่217 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปพลางก่อน เลขที่หนังสือนร 0702/ว 108 วันที่ประกาศ29 ก.ย. 2560 หน้า5 เข้าชม318 เลขที่ดาวน์โหลด357 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่218 ชื่อเรื่องเรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 109 วันที่ประกาศ29 ก.ย. 2560 หน้า17 เข้าชม798 เลขที่ดาวน์โหลด465 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่219 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 103 วันที่ประกาศ08 ก.ย. 2560 หน้า6 เข้าชม694 เลขที่ดาวน์โหลด0 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่220 ชื่อเรื่องเรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 1 วันที่ประกาศ30 ส.ค. 2560 หน้า1 เข้าชม347 เลขที่ดาวน์โหลด571 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 396 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า