ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


นางอมรรัตน์ ฤทธิพลเดช

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 2265 1150, 1150
โทรสาร : 0 2273 9052
e-mail : amornrat.r@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงบประมาณ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน  0 2265 1848