อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 1


นางอมรรัตน์ ฤทธิพลเดช

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 1
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : amornrat.r@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณและเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานต้นทุน มาตรฐานครุภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานต้นทุน มาตรฐานครุภัณฑ์ มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 1 0 2265 2016
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 0 2265 2014
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 3 0 2265 2012
ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 4 0 2265 2015
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1994