อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์   >  คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ  >  ตอบข้อหารือ   >  ครุภัณฑ์   >  ในการจัดหารายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หน่วยงานจะสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของรายการครุภัณฑ์นั้น นอกเหนือจากที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือไม่  
ในการจัดหารายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หน่วยงานจะสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของรายการครุภัณฑ์นั้น นอกเหนือจากที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือไม่
ผู้เข้าชม : 717

กรณีการจัดหารายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหน่วยงานสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ เพิ่มเติม จากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดได้ 

ทั้งนี้  ราคาไม่เกินที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์นั้น เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ส่วนราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศ : 08 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
0 Shares