อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์   >  คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ  >  ตอบข้อหารือ   >  ครุภัณฑ์   >  การกำหนดราคากลางของรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีแนวทางการกำหนดอย่างไร  
การกำหนดราคากลางของรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีแนวทางการกำหนดอย่างไร
ผู้เข้าชม : 924

ในกรณีหน่วยงานจะจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ หน่วยงานมีความจำเป็นต้องกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาให้เหมาะสมกับความจำเป็น และการใช้งาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศ : 08 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
0 Shares