อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  อื่น ๆ  >  การชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป   >  หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป  
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป
ผู้เข้าชม : 940
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ส.ค. 2566 | 16:41 น.
0 Shares