อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง ข้อวิจารณ์วิธีการบริหารงบประมาณของหน่วยงานราชการ   
เรื่อง ข้อวิจารณ์วิธีการบริหารงบประมาณของหน่วยงานราชการ
ผู้เข้าชม : 1189

สาระสำคัญ :

1. แฟนเพจ Drama-addict มีการเปิดประเด็นวิจารณ์แนวทางในการใช้งบประมาณภาครัฐ ที่ต้องใช้ให้หมดงบประมาณ มิเช่นนั้นจะถูกยึดคืนและถูกตัดงบประมาณในปีถัดไป ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นวิธีคิดที่ผิด นำไปสู่การทุจริตฯ และการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าของส่วนราชการ ในช่วงปลายปีงบประมาณ ที่จะมีการ ‘ถลุงงบ’ อาทิ การดูงานต่างประเทศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น และแพงเกินจริง เป็นต้น

2. ความเห็นจากแฟนเพจมีการตั้งคำถามพร้อมเสนอแนะว่า ตามข้อเท็จจริงสมควรชื่นชมการบริหารงานของส่วนราชการที่เหลืองบประมาณ เพราะถือว่าใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และงบประมาณดังกล่าวควรสมทบให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ ในปีถัดไป พร้อมยกกรณีดังกล่าวว่าเป็นการสะท้อนภาพการบริหารงานงบประมาณแผ่นดินที่บกพร่อง โดยเฉพาะเมื่อขณะนี้ยังพบว่าหน่วยงานราชการที่ดูแลสวัสดิการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือการศึกษา ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่มาข่าว : แฟนเพจ Drama-addict

สาระสำคัญ :

ตามที่มีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับวิธีการบริหารงบประมาณของแฟนเพจ Drama – addict ว่า แนวทางในการใช้งบประมาณภาครัฐต้องใช้ให้หมด มิเช่นนั้นจะถูกยึดคืนและถูกตัดงบประมาณในปีถัดไปว่าเป็นการที่ผิด นำไปสู่การทุจริตและการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โดยแฟนเพจดังกล่าวมีความเห็นว่า ควรชื่นชมการบริหารงานของส่วนราชการที่เหลืองบประมาณ เพราะถือว่าใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสมควรนำงบประมาณดังกล่าวสมทบให้ส่วนราชการนั้นในปีถัดไป นั้น

ขอเรียนว่าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสำนักงบประมาณจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณ ให้คำนึงถึงหลักการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า โดยให้บรรลุผลสำเร็จภายในวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้มุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มีนาคม 2560 มิได้กำหนดให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนหรือยึดคืนแต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ   ซึ่งจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทั้งกรณีที่จะต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศและการจัดซื้อครุภัณฑ์

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีเหลือจ่ายจากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สำนักงบประมาณจะพิจารณาเป็นกรณีไป
อย่างไรก็ดี สำนักงบประมาณจักได้นำผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานและโครงการใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีต่อไปด้วย

ผู้ชี้แจง นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา โฆษกสำนักงบประมาณ

ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ (http://www.bb.go.th)

วันที่: 15 มี.ค. 2560

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares