อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง ข้อวิจารณ์การจัดซื้อเรือดำน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ   
เรื่อง ข้อวิจารณ์การจัดซื้อเรือดำน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ
ผู้เข้าชม : 1222

ข้าพเจ้า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น ข้อวิจารณ์การจัดซื้อเรือดำน้ำไม่เป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ

ผู้ชี้แจง นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ
ตามที่มีข่าวว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำว่าจะขัดและแย้งกับมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ในประเด็น ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่เห็นชอบผูกพันงบประมาณข้ามปีสำหรับจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน ไม่ว่าจะลำแรกหรือทั้ง 3 ลำ ก็ตาม ขัดแย้งกับมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่ระบุว่าการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน 60 วัน หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้
2. กรณีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ก็ต้องอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีมาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีในโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนในวันที่ 18 เมษายน 2560 จึงทำไม่ได้แล้วเพราะล่วงเลยระยะเวลา 60 วัน มติคณะรัฐมนตรี นี้จึงไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือตกเป็นโมฆะ

ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 วรรคสาม บัญญัติว่า “เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ใช้บังคับแล้ว ให้สำนักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆ ไป พร้อมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น สำนักงบประมาณได้ดำเนินการรวบรวมรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งรวมถึงรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว และให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไป

ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่รับทราบรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดหาเรือดำน้ำ และการดำเนินการตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1 รวมทั้งอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโครงการดังกล่าวเกิน 5 ปี และอนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนเป็นผู้แทนลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างเคร่งครัดนั้น จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

วันที่ประกาศ : 01 พ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 มี.ค. 2561 | 14:25 น.
0 Shares