อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 อาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 77   
เรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 อาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 77
ผู้เข้าชม : 725

ข้าพเจ้า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา/โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี/ ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 อาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 77

ผู้ชี้แจง นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ
ดร.ปรีชา สุวรรณทัต เปิดเผยรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำงบประมาณปี 2561 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2 ระบุว่าได้เริ่มรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 60 โดยรับฟังความเห็นจาก 417 หน่วยงาน จำนวน 733 คน หากพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน…” จะพบว่าสำนักงบประมาณเปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชน ฉะนั้น โดยนัยแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรค 2 น่าจะบังคับให้กระบวนการตรากฎหมาย ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในฐานะผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบด้วย ไม่ใช่รับฟังความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เสนอขออนุมัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น สำนักงบประมาณได้นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปเปิดเผย และรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามนัยมาตรา 77 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 ต.ค. 2560 | 15:08 น.
0 Shares