อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   
คู่มือ การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
ผู้เข้าชม : 48783

ไฟล์แนบ

คู่มือค่า K.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 ต.ค. 2560   |   15:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 15362 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551.PDF

วันที่ลงประกาศ : 05 มิ.ย. 2561   |   14:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2824 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 586.64 KB

นร 0719/ว 19 ลว. 14 ธ.ค. 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง.PDF

วันที่ลงประกาศ : 05 มิ.ย. 2561   |   14:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2143 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 301.78 KB

นร0731.1/ว 104 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 มิ.ย. 2561   |   15:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2548 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 65.65 KB

ที่ นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   09:56   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1303 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 109.38 KB

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในกาคำนวณเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   10:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1082 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 428.54 KB

เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการคำนวณเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   10:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1223 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 793.10 KB

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   10:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1149 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 4.55 MB

เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวันเปิดซองที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   10:18   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1026 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 651.49 KB

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   10:18   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1233 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 706.85 KB

เรื่อง ขอหารือแนวทางการดำเนินการ เรื่อง การบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

วันที่ลงประกาศ : 08 มิ.ย. 2563   |   10:18   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1407 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 840.42 KB

ที่ นร 0731.1/16386 ลว. 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K).pdf

วันที่ลงประกาศ : 19 มี.ค. 2564   |   10:20   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 960 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 840.68 KB
วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 มี.ค. 2564 | 10:20 น.
0 Shares