อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง ข้อวิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐบาล  
เรื่อง ข้อวิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐบาล
ผู้เข้าชม : 1183

เรื่อง ข้อวิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐบาล
ข้าพเจ้า นายบุญชู ประสพกิจถาวร / โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น ข้อวิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐบาล
ผู้ชี้แจง  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา /ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

สาระสำคัญ : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ วิจารณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล ในประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 : การกำหนดให้หน่วยงานที่ใช้งบประมาณ ไม่หมดโอนงบประมาณที่เหลือมาเป็นงบกลางได้โดยไม่ต้องส่งคืนคลังนั้น ขัดกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ส่งงบประมาณที่ใช้ไม่หมด โครงการไม่แล้วเสร็จ หรือใช้จ่ายไม่ได้ต้องส่งคืนคลัง และโดยปกติไม่สามารถโอนข้ามหน่วยงานได้

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นการโอนไปเพียงบางรายการที่ไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ได้ทัน ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังที่ต้องการให้การดำเนินการก่อหนี้และ   เบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 

2. การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนำไปใช้จ่ายตามโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่มี งบประมาณรองรับ จะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าการให้งบประมาณพับคืนคลังไปโดยไม่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายจากภาครัฐ

3. วิธีการดำเนินการเพื่อการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ได้ดำเนินการการภายใต้หลักการตาม นัยมาตรา 18 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 กล่าวคือ ตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นการขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ

ประเด็นที่ 2 : การตั้งงบกลางของรัฐบาล ได้ทำตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามว่า การอนุมัติงบประมาณใน ครม.สัญจรต่างๆ นั้น รัฐบาลนำงบประมาณมาจากส่วนใด

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
1. สำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สอดคล้องตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ตามมาตรา 20 (6)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองไว้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถใช้จากแหล่งเงินอื่นใดได้ 

2. สำหรับการอนุมัติงบประมาณในครม.สัญจรต่าง ๆ นั้น  หน่วยงานจะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณจากรายการหรือโครงการที่หมดความจำเป็นแล้วหรือที่มีความจำเป็นต่ำกว่า หรือใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มาใช้จ่ายสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนตามมติ ครม.สัญจร และหรือให้หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งต่อไป

วันที่ประกาศ : 04 ก.ย. 2561 | 20:34 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 04 ก.ย. 2561 | 21:19 น.
0 Shares