ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการทบทวนปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการทบทวนปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เข้าชม : 2323
วันที่ประกาศ : 05 ต.ค. 2561 | 14:00 น.
0 Shares