ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง แบบแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 141 วันที่ประกาศ25 ก.ย. 2561 หน้า2 เข้าชม12 เลขที่ดาวน์โหลด8 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 134 วันที่ประกาศ11 ก.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม1118 เลขที่ดาวน์โหลด676 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 131 วันที่ประกาศ06 ก.ย. 2561 หน้า13 เข้าชม333 เลขที่ดาวน์โหลด248 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 130 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม623 เลขที่ดาวน์โหลด163 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก (ผู้อำนวยการสำนักและระดับเชี่ยวชาญ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 129 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม247 เลขที่ดาวน์โหลด161 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่หนังสือนร 0733/ว 124 วันที่ประกาศ24 ส.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม325 เลขที่ดาวน์โหลด228 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 123 วันที่ประกาศ22 ส.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม652 เลขที่ดาวน์โหลด320 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 (ผู้ศึกษาภาคเอกชน) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 120 วันที่ประกาศ08 ส.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม56 เลขที่ดาวน์โหลด21 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 (หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 119 วันที่ประกาศ08 ส.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม43 เลขที่ดาวน์โหลด21 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1 เลขที่หนังสือนร 0734/ว 117 วันที่ประกาศ31 ก.ค. 2561 หน้า12 เข้าชม266 เลขที่ดาวน์โหลด122 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 221 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 23 หน้า