ระบบงานต่างๆ
ประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหาร
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

อ่านต่อ...
ประกาศเกียรติคุณ
  ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญสำนักงบประมาณ รวม ๓ ท่าน ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ นางสัจจพร เทียมเมือง และนางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป) ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้ชนะการประกวดทั้ง ...   
  ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคัดเลือก นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ ๑ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี ...   
อ่านต่อ...
กิจกรรมต่างๆ ของ ศปท.
  ศปท. สำนักงบประมาณเข้าร่วมโครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จัดและได้ให้เกียรติเชิญ ศปท. สำนักงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม...   
  ศปท. เข้าร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี...   
  ศปท. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท. จังหวัดนนทบุรี...   
  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐– ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ...   
  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี วั
การสัมมนาฯ จัดเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี...   
อ่านต่อ...
ประมวลภาพกิจกรรม (Gallery)
  โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ " แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ" โดยสำนักงบประมาณได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย วิวิตเสวี ...   
อ่านต่อ...
องค์กรภาครัฐและเอกชน
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น

อ่านต่อ...
สถิติ
  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2016 (Corruption Perceptions Index : CPI)
ปี 2559 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ลำดับที่ 101...   
  การจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๕๘
มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand Foundation) ได้เผยแพร่การจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี ...   
อ่านต่อ...
ข่าวทั่วไป  
  ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม workshop การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โปรดอ่านรายละเอียดได้จาก ข่าวสารสำนักงบประมาณ ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbweb/...   อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ศปท.  
  ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม...   

  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม Work-Life Balance เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ...   

  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (กำหนดถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์...   อ่านต่อ...
กิจกรรม  
  สำนักงบประมาณได้รับเกียรติจากท่านอาคเณย์ กายสอน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้ารับการอบรม
ในการอบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี...   

  ท่านฯ รองประหยัด พวงจำปา จากสำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติกับสำนักงบประมาณ
เข้าร่วมการอภิปรายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ...   

  กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมงานมอบรางวัลโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการต้นแบบคนดี วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม ...   

  ที่ปรึกษาฯ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เก็บข้อมูลแบบประเมินคุณธรรมฯ จากบุคลากรในสังกัดจากสำนักงบประมาณ (Internal ITA)
ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี (ด้านใน) สำนักงบประมาณ...   

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ ๑
และล่าสุดสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานฯ ที่ผ่านมา คือ รุ่นที่ ๒...   

  กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ “พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร...   

  วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณได้เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)...   

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในวันพุธที่ ...   

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ ในการจัดการบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อการบรรย
ในการจัดการบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อการบรรยาย ได้แก่...   

  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
ท่านศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย หัวข้อ "การใช้กลไกทางศาสนาขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริต" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘...   

  โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยสำนักงบประมาณได้รับเกียรติจาก ศจ.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ...   

  โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ " แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ" โดยสำนักงบประมาณได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ปปช. บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ...   อ่านต่อ...
บทความ นานาสาระ  
  วาทะ เติ้ง เสี่ยว ผิง
เติ้งได้กล่าวต่อเพื่อนว่า "อันบุญคุณของท่าน ที่ช่วยข้าพเจัาส่วนตัวนั้น ข้าฯก็เห็นแจ้งอยู่ หากท่านตัองการอะไรจากข้าฯ เป็นส่วนตัวแล้วไซร้. ข้าฯก็ยินดี ...   

  การจัดการปัญหาทุจริตในภาครัฐของจีนอ่านต่อ...
ปฏิทินการดำเนินงาน
  ปฏฺิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม 2560
ปฏฺิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม 2560...   

อ่านต่อ...
ยุทธศาสตร์และแผนฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ...   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

อ่านต่อ...
ผลการดำเนินงาน
จัดการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

จัดหากล่องรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

เข้าร่วมการประชุมของสำนักงาน ปปช. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมมิราเคิล ห้องประชุม กองทัพเรือ

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

อ่านต่อ...
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผ่นพับ โปสเตอร์
สื่อแผ่นพับ ประจำปี ๒๕๕๙...   

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

อ่านต่อ...
ป.ป.ช. ป.ป.ท. คสช.เปิดศูนย์ 1111 รับเรื่องร้องทุกข์ จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงบฯ
ก.พ. ก.พ.ร. สภาพัฒน์ฯ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน. ความเสมอภาคหญิงชาย.
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :
(::...Webmaster...::)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400