ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒

ความสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

คู่มือสร้างความโปร่งใสระดับหน่วยงาน สำนักงบประมาณ

อ่านทั้งหมด 

 
   การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ
  ผลการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ

  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ

  คำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 98/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณและคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ

อ่านทั้งหมด 

   ข่าวคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มุมข้าราชการ โดย ซี12

อ่านทั้งหมด 

   พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทสำหรับประชาชนชาวไทย
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

อ่านทั้งหมด 

   หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขอเชิญชวนเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
อนุเคราะห์ข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...   

อ่านทั้งหมด 

   ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมนำจริยธรรมสู่วิชาชีพ
  บทความ เรื่อง ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 1
โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ข้อมูลจาก รัฐสภาสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2509)...   

  บทความ เรื่อง ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2
โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ข้อมูลจาก รัฐสภาสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2509)...   

  บทความ เรื่อง งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ข้อมูลจาก http://puey-ungphakorn.org)...   

  งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://puey-ungphakorn.org/...   

  ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2
โดย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ข้อมูลจากรัฐสภาสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2509)...   

อ่านทั้งหมด 

   พระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราช
  สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
ขอให้คนไทยกล่าวคำอวยพรแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ส่งจิตใจไปจนถึงความสงบสุขของประเทศชาติ...   

  สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันปีใหม่ ๒๕๕๕
"........ควรที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน เพราะพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้น ...   

อ่านทั้งหมด 

   ข้อมูล - ข่าวสาร
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

  ไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญ’ หรือนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จุดเริ่มการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2558 : สือรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของสำนักงาน ก.พ. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
คลิกที่นี่เพื่อชม...   

  สือรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของสำนักงาน ก.พ. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
คลิกที่นี่เพื่อชม...   

อ่านทั้งหมด 

   กิจกรรม
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

  ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โดยสามารถลงนามได้ ณ บริเวณโถงด้านหน้าสำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงบประมาณ หรือลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ http://www.weloveking.org/blessing.html...   

  นายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
ส่วนวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา...   

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ โดยพร้อมเพรียงกัน...   

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทุกท่านร่วมฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยแจ้งรายชื่อที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ...   

อ่านทั้งหมด 

   เอกสาร / บทความ
  คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงบประมาณ

  ข้าราชการกับการเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศคืออะไร

  แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามข้อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

  แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร

อ่านทั้งหมด 

   คู่มือปฏิบัติงานการคุ้มครองจริยธรรม
คู่มือปฏิบัติงานการคุ้มครองจริยธรรม

อ่านทั้งหมด 

   ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง แนวทางการร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของสำนักงบประมาณ

ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงบประมาณ

อ่านทั้งหมด 

   หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นเรื่อง
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการถามข้อสงสัย

อ่านทั้งหมด 

   ลิ้งที่เกี่ยวข้อง