ระบบงานต่างๆ
ตัวชี้วัด ITA
กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ITA ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าร่วมทำแบบสำรวจ
สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC จัดทำการสำรวจความคิดเห็นที่สำนักงบประมาณ...   
อ่านต่อ...
การประชุม/อบรม/สัมมนา
  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางเพียงพินิจ ...   
  กลุ่มงานป้องกันฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส วันที่ ๒๔ มีนาคม ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
การประเมินตนเองใน ๔ ประเด็นตัวชี้วัด มิติที่ ๑ - ๔...   
อ่านต่อ...
   Web links
ข่าวทั่วไป  
  ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม workshop การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดอ่านรายละเอียดได้จาก ข่าวสารสำนักงบประมาณ ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbweb/
สำนักงบประมาณจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานฯ ...   อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (กำหนดถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์...   อ่านต่อ...
การบรรยายพิเศษและฝึกอบรม  
  สำนักงบประมาณได้รับเกียรติจากท่านอาคเณย์ กายสอน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้ารับการอบรม
ในการอบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเพชรบุรี...   

  ท่านฯ รองประหยัด พวงจำปา จากสำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติกับสำนักงบประมาณ
เข้าร่วมอภิปราย โดยมี ผอ.อนุชา ภาระนันทน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ ศปท. สำนักงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินการและวิทยากรร่วมอภิปราย...   

  การประชุมการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ (ด้านใน)...   

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ ในการจัดการบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ...   

  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
ท่านศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย หัวข้อ "การใช้กลไกทางศาสนาขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริต" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ...   

  โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ...   

  โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หัวข้อ " แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ" ...   อ่านต่อ...
กิจกรรมพิเศษ  
  ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินคำขวัญต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ...   อ่านต่อ...
ช่องทางการร้องเรียน
  แนวทางการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ (ศปท.) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดช่องทางเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ...   

อ่านต่อ...
เครือข่าย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) (Anti-Money Laundering Office : AMLO) http://www.amlo.go.th สายด่วน ป.ป.ง. โทร. 1710

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (Office of the Government Anti-Corruption Commission) http://www.pacc.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission) http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index สายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205

อ่านต่อ...
นานาสาระ
  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index : CPI ปี 2016)
ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ลำดับที่ 101...   

  CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ลำดับที่ ๘๕ โดยได้คะแนน ๓๘ คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปี ๒๕๕๕ ซึ่งประเทศไทยได้ลำดับที่ ๘๘ โดยได้ ๓๗ คะแนน...   

๕ คุณลักษณะพึงประสงค์

อ่านต่อ...
ป.ป.ช. ป.ป.ท. คสช.เปิดศูนย์ 1111 รับเรื่องร้องทุกข์ จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงบฯ
ก.พ. ก.พ.ร. สภาพัฒน์ฯ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน. ความเสมอภาคหญิงชาย.
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :
(::...Webmaster...::)
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400